Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.sp-skorzewo.edu.pl/ 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.0 Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - skan.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skróty klawiaturowe - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa – Agnieszka Sepot,
adres e-mail – sekretariat@sp-skorzewo.edu.pl
numer telefon – 601 316 752
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
3. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
4. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Kolejowej, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Szkoła korzysta z bezpłatnego parkingu publicznego usytuowanego w pobliżu szkoły.
2. Aby dostać się do budynku należy pokonać jeden stopień. Z prawej strony wejścia dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
Dostępne są również wejścia od strony ul. Szkolnej oraz od strony cmentarza – otwarte w godzinach porannych. W pozostałym czasie wejście wyłącznie za pomocą kart magnetycznych. Czytnik znajduje się na drzwiach.
3. Budynek jest dwupoziomowy w nowej części szkoły dostępna jest winda, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
4. Przy schodach wejściowych, po prawej ich stronie znajduje się podjazd, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.