Zapisy do Szkoły na rok 2021/2022

ok ok

ZAPISY DO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA  W SKÓRZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie informuje, że od 1 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. będą prowadzone zapisy dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły do klas pierwszych
zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.


Warunkiem przyjęcia dziecka z urzędu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie jest  zameldowanie lub udokumentowane zamieszkanie dziecka w Skórzewie w obwodzie naszej Szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY – ZAPISY DO SZKOŁY:
-  Dowód osobisty Rodzica/Prawnego Opiekuna* dziecka,
-  Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej (obowiązkowo: pieczątka szkoły obwodowej, jeśli jest inna niż SP1-Skórzewo, pieczątka przedszkola/szkoły, do której wcześniej uczęszczało dziecko oraz podpisy obojga Rodziców/Opiekunów Prawnych),
-  Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
-  Oświadczenie rodzica o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka wraz z dokumentem potwierdzającym ten fakt
np.: umowa najmu, akt własności nieruchomości* (dotyczy dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły, ale niezameldowanych),

-  Informacja rodziców dot. uczestnictwa dziecka w lekcjach religii lub/i etyki,
-  Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka,
-  Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dotyczy zapisów do klasy pierwszej sześciolatków, którzy nie zrealizowali rocznego przygotowania przedszkolnego).

WYMAGANE DOKUMENTY – ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
-  Zgłoszenie do świetlicy.

*oryginał do wglądu

Szczegółowych informacji udziela pracownik sekretariatu - kontakt tel. 601 316 752

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
(obowiązujące w okresie zapisów do szkoły)
poniedziałek 10.00 – 17.00
wtorek - czwartek 8:00 – 15:00
piątek 7.00 – 12.00

Uchwała Nr XI/121/19

DRUKI DO POBRANIA:
(zalecane wydruki dwustronne)

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY
ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY
ZGODA NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
INFORMACJA RODZICÓW DOT. UCZESTNICTWA DZIECKA W LEKCJI RELIGII LUB/I ETYKI
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

UWAGA!
- W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych.